ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Από την ιδέα στην εφαρμογή

Πρώτα ακούμε!

Μετά αναλύουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε καινοτόμες και επιχειρησιακά λειτουργικές εφαρμογές.

Πάντα με γνώμονα τον άνθρωπο.

BESPOKE SOFTWARE
DEVELOPMENT

Αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της EXEO και ένα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Η τεχνολογική μας εξειδίκευση, η πολύχρονη εμπειρία και η εφαρμογή αναγνωρισμένης μεθοδολογίας, μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε μεγάλης κλίμακας έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να τα ολοκληρώνουμε με επιτυχία. Σε κάθε έργο ανάπτυξης λογισμικού ακολουθούμε πιστά τα έξι στάδια που περιγράφουν τον κύκλο ζωής του : Ανάλυση Απαιτήσεων - Σχεδιασμός - Υλοποίηση - Έλεγχος / Δοκιμές - Εκπαίδευση - Υποστήριξη. Εφαρμόζουμε την μέθοδο Scrum η οποία προσδίδει ευελιξία στην οργάνωση και διαχείριση της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού ενώ παράλληλα αυξάνει την παραγωγικότητα της ομάδας και την ικανότητα προσαρμογής της στις εκάστοτε ανάγκες.

APPLICATION
DEVELOPMENT

Από την στιγμή που οι φορητές συσκευές κυριάρχησαν στην αγορά επόμενο ήταν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο και οι εφαρμογές. Τα διαφορετικά λειτουργικά συστήματα (Windows, iOS, Android) σε συνδυασμό με τις διαφορετικές συσκευές (tablets, smartphones, wearables) δημιουργούν ένα περιβάλλον αρκετά πολύπλοκο αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα ελκυστικό για κάθε επιχείρηση που θέλει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Εμείς στην EXEO αναλαμβάνουμε την υλοποίηση της εφαρμογής σας πάντα με γνώμονα την άψογη λειτουργικότητα και την τεχνολογική αρτιότητα με στόχο να σας κρατάμε συνδεδεμένους με τα δεδομένα σας πάντα και παντού!

DATA DRIVEN
INTELLIGENCE

Η διαδικασία της λήψης των αποφάσεων σε οποιονδήποτε οργανισμό βασίζεται στην ανάλυση των δεδομένων. Παρότι η πλειοψηφία των Διευθυντικών Στελεχών λαμβάνει αποφάσεις με βάση το ένστικτο, μία τέτοια προσέγγιση δεν είναι αποτελεσματική για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Μελέτες έχουν δείξει ότι οργανισμοί που χρησιμοποιούν μοντέρνες και προχωρημένες μεθόδους λήψης αποφάσεων πρωταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο, αποκτώντας και συντηρώντας συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών τους. Εμείς στην EXEO σας βοηθάμε να εφαρμόσετε αυτές τις μεθόδους και απλοποιούμε για εσάς έννοιες όπως Business Analytics (BI), Data Integration, Data Visualization, Data Modeling, Prediction, Data Optimization μέσω των εξειδικευμένων λογισμικών μας αλλά και της πολύχρονης εμπειρίας μας.

DIGITAL
GOVERMENT

Διαχείριση υπηρεσιών και διαδικασιών, διαχείριση αιτημάτων πολιτών, διαχείριση προμηθειών, εποπτικά εργαλεία σε αιρετούς και στελέχη, διαχείριση υπαλλήλων, απλούστευση διαδικασιών, διαχείριση ροών εργασιών και άλλες παρεμφερείς έννοιες τις αντιμετωπίζουμε επιτυχώς για περισσότερα από 10 χρόνια. Οι κάθετες λύσεις μας για τους φορείς Γενικής και Κεντρικής Κυβέρνησης αλλά κυρίως για Ο.Τ.Α. και τους εποπτευόμενους φορείς τους (Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.) έχουν έναν και μόνο στόχο. Την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης!

IT CONSULTING

Η υλοποίηση κάθε έργου πληροφορικής είναι μόνο ένα από τα στάδια που απαιτούνται για την άρτια ολοκλήρωση του. Η ανάλυση, η σχεδίαση και φυσικά η παρακολούθηση της εξέλιξης του τεχνικού αντικειμένου του, είναι τα υπόλοιπα βασικά στάδια που είναι απαραίτητα για την επιτυχία. Οι τεχνικοί σύμβουλοι της EXEO με αξιοσημείωτη εμπειρία σε μεγάλα έργα πληροφορικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους τομείς της ανάλυσης, της σχεδίασης και της μεταφοράς τεχνογνωσίας, βρίσκονται εδώ έτοιμοι να κεφαλαιοποιήσουν την γνώση τους ώστε να σας καθοδηγήσουν στην επιλογή των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων, να σας παρουσιάσουν τις βέλτιστες πρακτικές και φυσικά να εφαρμόσουν διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες ΤΠΕ. Στόχος πάντα είναι να αποδώσουμε ιδιαίτερα υψηλή προστιθέμενη αξία στην τελική λύση η οποία να ξεπερνάει τις απαιτήσεις του πελάτη και να ικανοποιεί πλήρως τον τελικό χρήστη.

TRAINING

Μία συχνή παρανόηση που γίνεται σε όλους τους τελικούς χρήστες μίας νέας εφαρμογής ή ενός νέου συστήματος είναι ότι όλα δουλεύουν μόνα τους. Ο παράγοντας άνθρωπος έχει τον κεντρικό ρόλο σε κάθε εφαρμογή και η εκπαίδευση και η εξοικείωση τόσο των χειριστών όσο και των τελικών χρηστών με τις νέες εφαρμογές είναι ο καθοριστικός παράγοντας που κρίνει την επιτυχία τους. Οι εκπαιδευτές της EXEO με αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις στην εκπαίδευση Πληροφορικής, αναλαμβάνουν τόσο την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση των στελεχών του πελάτη όσο και με χρήση εξειδικευμένων εργαλείων μάθησης, την εκπαίδευση των τελικών χρηστών.